Publications

Forthcoming

Barberà, G. & P. Cabredo Hofherr (in prep.) R-Impersonals in Sign Languages. Special Issue. Sign Language and Linguistics.

Barberà, G.; P. Cabredo Hofherr & J. Quer (in prep.) R-Impersonals in Catalan Sign Language (LSC).

Barberà, G.; E. Ribera & C. Gelpí (to appear) Recursos lingüístics i educatius. Llengua, societat i comunicació.

Barberà, G., P. Cedillo, S. Frigola, C. Gelpí, J. Quer & J. Sánchez Amat (to appear) Sign languages as resilient endangered languages.

Barberà, G. & C. Gelpí (to appear) El papel de las tecnologías en el aprendizaje de las lenguas de signos y su revitalización.

Barberà, G. (to appear) Specificity and definiteness. In J. Quer, R. Pfau & A. Herrmann (eds.) Routledge Handbook of Theoretical and Experimental Sign Language Research. Routledge – Taylor and Francis Group.

2018

Barberà, G. & J. Quer. 2018. Nominal referential values of semantic classifiers and role shift in signed narratives. In A. Hübl & M. Steinbach (eds), Linguistic Foundations of Narration in Spoken and Sign Languages. Amsterdam: Benjamins. [pre-print]

2017

Barberà, G. & P. Cabredo Hofherr. 2017. Backgrounded agents in sign language: passives, middles or impersonals? Language 93 (4). [pre-print]

Mayol, L. & G. Barberà. 2017. Anaphoric strategies across language modalities: A comparison between Catalan and Catalan Sign Language (LSC). Journal of Psycholinguistic Research.

Barberà, G. & P. Cabredo Hofherr. 2017. Two indefinite pronouns in Catalan Sign Language (LSC). Sinn und Bedeutung 21, University of Edinburgh.

Donati, C., G. Barberà, C. Branchini, C. Cecchetto, C. Geraci & J. Quer. 2017. Searching for imperatives in European sign languages. In S. Heinold and D. Van Olmen (eds.), Imperatives and Other Directive Strategies, 111-155. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Barberà, G. & B. Costello. 2017.  ¿Cómo se expresa la referencia impersonal? Análisis contrastivo entre lengua de signos catalana (LSC) y lengua de signos española (LSE). Actas del Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española: Madrid, 24 y 25 de septiembre de 2015. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 49-63. [pre-print]

Barberà, G. 2017. Signing space. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton.

Barberà, G. 2017. Classifier predicates. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton.

Barberà, G. 2017. Reference. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton.

Barberà, G. 2017. Expressive meaning. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton.

Barberà, G. 2017. Discourse structure. In J. Quer, C. Cecchetto, R. Pfau, C. Donati, M. Steinbach, C. Geraci & M. Kelepir (eds.) SignGram Blueprint. A Guide to Sign Language Grammar Writing. Berlin: De Gruyter Mouton.

2016

Barberà, G. 2016. Indefiniteness and specificity marking in Catalan Sign Language (LSC). Sign Language & Linguistics 19 (1): 1-36. [pre-print]

Barberà, G. & P. Cabredo Hofherr. 2016. Une structure de mise en arrière-plan de l’agent en langue des signes catalane (LSC): Passif ou impersonnel? L’information Grammaticale 149: 55-60. [pre-print]

2015

Barberà, G. 2015. The Meaning of Space in Sign Language. Reference, Specificity and Structure in Catalan Sign Language Discourse. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton and Ishara Press.

Barberà, G., J. Quer & S. Frigola. 2015. Primers passos cap a la documentació de discurs signat. El projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalanaTreballs de Sociolingüística Catalana 25: 287-302.

Frigola, S., D. Aliaga, G. Barberà & C. Gelpí. 2015. La lengua de signos en los estudios universitarios de grado de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Pompeu Fabra. Actas del Congreso CNLSE sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española 2014. Madrid: CNLSE. [pre-print]

2014

Barberà, G. & M. Mosella. 2014. Les llengües de signes: Gramàtica i modalitat gestovisual. Un estudi de cas de la concordança verbal en la llengua de signes catalana (LSC). Llengua i literatura 24: 111-151.

Barberà, G. 2014. Use and functions of spatial planes in Catalan Sign Language (LSC) discourse. Sign Language Studies 14 (2): 147-174. [pdf]

2013

Barberà, G. 2013. La gramàtica de l’espai en la llengua de signes catalana (LSC). Llengua Nacional 82 (1): 28-30. [pdf]

Barberà, G. & M. Zwets. 2013. Pointing and reference in sign language and spoken language: Anchoring vs. Identifying. Sign Language Studies 13(4): 491-515. [pdf]

Barberà, G. & J. Quer. 2013. Impersonal reference in Catalan Sign Language (LSC). In L. Meurant, A. Sinte, M. van Herreweghe, & M. Vermeerbergen (eds.), Sign Language Research Uses and Practices: Crossing Views on Theoretical and Applied Sign Language Linguistics. Sign Language and Deaf Communities Series Nº1, 237-258. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton and Ishara Press. [pre-print]

Barberà, G. 2013. The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC): Reference, specificity and structure in signed discourse. Dissertation abstract. Sign Language and Linguistics 16(1): 97-105. [pdf]

2012

Barberà, G. 2012. A unified account of specificity in Catalan Sign Language (LSC). In Nouwen, R., A. Chernilovskaya, A. Aguilar-Guevara (eds.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 16. Volume 1. 43-55. MIT working papers in linguistic. [pdf]

Barberà, G. 2012. When wide scope is not enough: scope and topicality of discourse referents. In Aloni, M., F. Roelofsen, G. Sassoon, K. Schulz, V. Kimmelman & M. Westera (eds.), Logic, Language and meaning. 18th Amsterdam Colloquium 2011, LNCS 7218, 62–71. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. [pdf]

Nogueira, R., S. Villameriel, B. Costello, G. Barberà & M. Mosella. 2012. Efectos de la presencia de intérpretes en el aula para la normalización de las lenguas de signos. In Estudios sobre la lengua de signos española. III Congreso Nacional de la lengua de signos española. Hacia la normalización de un derecho lingüístico y cultural, 401-415. Madrid: UNED. [pre-print]

Pre-2012

Barberà, G. & E. Ribera. 2010. Lexicografia de les llengües de signes i l’estat de la lexicografia en la LSC. In Martí, J. i Mestres, J.M. (eds.), Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques. Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008, 207-237. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [pre-print Spanish]

Barberà, G.; B. Costello; S. Villameriel; T. Badia. 2008. “El futuro de la formación en interpretación de LS: Las puertas de la Universidad”. III Congreso de FILSE “Interpretando el futuro”. Barcelona, 6-8 December 2008. [pre-print]

Quer, J. & G. Barberà. 2006. “Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana: objectives and results of a collaborative linguistic research project with the Catalan Deaf Community”. Actes del 7è Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona. CD-ROM. [pdf]

Manuscripts

The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC). Reference, specificity and structure in signed discourse. PhD Dissertation, Universitat Pompeu Fabra, April 2012.

La cohesió discursiva i l’espai en llengua de signes catalana (LSC). MA thesis, Universitat Pompeu Fabra, September 2007.

Advertisements